Правила прийому

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ДО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА №4

М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

НА 2020 РІК

 

 

 

1. Загальна частина

 

1.1. До Вищого професійного училища №4 м. Хмельницького (далі -  ВПУ №4 м.Хмельницького) приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти згідно з нормативно-правовими документами законодавства України.

1.5. Прийом громадян понад регіональне/державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища розробляються на календарний рік відповідно до законодавства України, Типових правил прийому, затверджуються керівником училища за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування в училище, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій згідно з отриманою ліцензією. 

ВПУ №4 м. Хмельницького здійснює підготовку:

кваліфікованих робітників  на основі  базової загальної  середньої  освіти  з отриманням повної загальної середньої освіти з професій:

7133 Штукатур

7132 Лицювальник-плиточник 

7141 Маляр

7141 Маляр

7133 Штукатур

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій

7124 Столяр будівельний

7423 Верстатник деревообробних верстатів

7122 Муляр

7212 Електрозварник ручного зварювання

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7212 Електрозварник ручного зварювання

кваліфікованих робітників на основі повної загальної середньої освіти на контрактній основі з професій:

7422 Столяр 

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7212 Електрозварник ручного зварювання

7129 Монтажник систем утеплення будівель

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- плановані обсяги прийому, освітні рівні випускників, термін навчання за професіями (Додаток 1);

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями;

- перелік вступних випробовувань за професіями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробовувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня і години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах.

2.6. Прийом документів на навчання проводиться з 01.06.2020  по 23.08.2020 року.

 

3. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступення навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти у ВПУ) (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 8 фотокарток розміром 3х4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, війсковий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

4. Умови прийому

 

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за наступними критеріями:

за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестату про повну загальну середню освіту;

за результатами співбесіди;

за результатами психологічного тестування профпридатності до  Прийом до обраної професії.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

5. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19.05.1999 р. №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями;

- особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної)  освіти за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання в училищі за обраною формою навчання. 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом керівника.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. 

5.7. Зарахування до училища на начання здійснюється за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної)  освіти згідно з нормативно-правовими документами законодавства України.

 

6. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального/державного замовлення на прийом з окремих професій училище може проводити додатковий прийом до 1 жовтня.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

 

 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради протокол № 2 від 30.10.2019р.